Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania serwisu Rekrutacje Prawnicze.


1. DEFINICJE 

 • „Rekrutacje Prawnicze” oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.rekrutacje-prawnicze.pl, prowadzony przez Usługodawcę, umożliwiający Pracodawcom poszukiwanie pracowników, a Kandydatom poszukiwanie pracy. 

 • „Usługodawca” oznacza MRM Witold Jarzyński z siedzibą w Warszawie (03-984 Warszawa) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40, adres e-mail: biuro@mustreadmedia.pl 

 • „Pracodawca” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędąca konsumentem, poszukującą pracowników za pośrednictwem Rekrutacji Prawniczych. 

 • „Kandydat” oznacza osobę fizyczną, mającą ukończone 18 lat, poszukującą pracy za pośrednictwem Rekrutacji Prawniczych. 

 • „RODO” oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 • „Użytkownik” oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Rekrutacje Prawnicze. 

 • „Umowa” oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz, odpowiednio, Pracodawcy lub Kandydata zawartą zgodnie z niniejszym Regulaminem. 


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze.

2. Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze jest wyrażenie zgody na związanie się niniejszym Regulaminem. 

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Rekrutacji Prawniczych jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

4. W kwestiach nieobjętych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa. 


3. WARUNKI ŚWIADCZONYCH USŁUG 

1. Usługodawca świadczy na rzecz Pracodawcy usługi w postaci: 

 • przyjmowania ogłoszeń rekrutacyjnych od Pracodawcy; 

 • udostępniania formularzy umożliwiających dodawanie ogłoszeń rekrutacyjnych; 

 • publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych; 

 • przyjmowania aplikacji od Kandydatów na ogłoszenia rekrutacyjne Pracodawcy i przekazywanie aplikacji temu Pracodawcy; 

 • usługi dodatkowe. 

2. Usługodawca świadczy na rzecz Kandydatów usługi w postaci: 

 • umożliwiania aplikowania na ogłoszenia rekrutacyjne zamieszczone w serwisie Rekrutacje Prawnicze; 

 • usługi dodatkowe.

3. Zakres funkcjonalny usług może ulegać zmianom w związku z ciągłym rozwojem serwisu Rekrutacje Prawnicze. Takie zmiany są komunikowane za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze i nie stanowią zmiany Regulaminu. 

4. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu w celu innym niż określony w Regulaminie, w szczególności w celu promocji innych usług lub stron internetowych lub w celu niezgodnym z prawem. 

5. Zakazane jest pobieranie lub wtórne wykorzystywanie w jakimkolwiek celu istotnej części bazy danych zawartej w serwisie Rekrutacje Prawnicze.

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Rekrutacji Prawniczych:

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; 

 • posiadanie dostępu do sieci Internet; oraz 

 • posiadanie przeglądarki www umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. 2


4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY Z PRACODAWCĄ 

1. Rozpoczęcie przez Pracodawcę korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

2. Umowa o świadczenie Usług z Pracodawcą zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Pracodawcę płatności za umieszczenie w serwisie Ogłoszenia. 

3. Umowa z Pracodawcą zostaje zawarta na czas realizacji przez Usługodawcę na rzecz Pracodawcy Usług. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że w przypadku Usług odpłatnych Usługodawca zachowuje całość uiszczonych na jego rzecz opłat. 

4. Wypowiedzenie Umowy przez Pracodawcę następuje poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy biuro@mustreadmedia.pl, a przez Usługodawcę na adres e-mail Pracodawcy wskazany przed zawarciem Umowy, lub na dowolny, inny adres elektroniczny wskazany przez Pracodawcę lub Usługodawcę drugiej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem. 


5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY Z KANDYDATEM 

1. Rozpoczęcie przez Kandydata korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu. 

2. Umowa o świadczenie usług z Kandydatem zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Kandydata z serwisu Rekrutacje Prawnicze.

3. Umowa z Kandydatem zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. 


6. ZŁOŻENIE OGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO 

1. Ogłoszenie o pracę Pracodawca składa przez wypełnienie formularza na stronie Rekrutacje Prawnicze.

2. Formularz ogłoszenia wypełnić może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Pracodawcy w zakresie prowadzenia rekrutacji. 

3. Ogłoszenie powinno zawierać rzeczywistą ofertę pracy. Zakazane jest składanie pozornych ofert pracy. Informacje podane w ogłoszeniu powinny być kompletne, prawdziwe i nie wprowadzające w błąd. 

4. Ogłoszenie musi dotyczyć legalnej pracy. 

5. Usługodawca jest uprawniony do poprawiania ogłoszenia, w tym błędów językowych oraz stylistycznych ogłoszenia. 

6. Ogłoszenie jest publikowane w serwisie Rekrutacje Prawnicze po wypełnieniu formularza oraz zaksięgowaniu płatności, uiszczonej przez Pracodawcę, na rachunku bankowym Usługodawcy. 

7. Usługodawca może odmówić publikacji ogłoszenia, jeśli jest niezgodne z niniejszym Regulaminem, zawiera treści niezgodne z prawem lub zachodzą wątpliwości odnośnie wiarygodności ogłoszenia. 


7. ZGŁOSZENIE APLIKACJI NA OGŁOSZENIE O PRACĘ 

1. Kandydat zapewnia, że informacje podane przez niego w aplikacji o prace będą kompletne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd. 

2. Kandydat zapewnia, że jego aplikacja o pracę zawierać będzie rzeczywistą odpowiedź na ofertę pracy. Składanie pozornych aplikacji o pracę jest zakazane. 

3. Aplikacja o pracę nie może naruszać praw osób trzecich ani powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 


8. USUNIĘCIE OGŁOSZENIA 

1. Usługodawca jest uprawniony usunąć ogłoszenie rekrutacyjne z serwisu Rekrutacje Prawnicze w każdej chwili. 

2. W przypadku usunięcia ogłoszenia: 

 • z przyczyn leżących po stronie Pracodawcy, w tym w szczególności w związku z naruszeniem przez Pracodawcę Regulaminu, Pracodawcy nie przysługuje zwrot ceny za ogłoszenie rekrutacyjne ani żadnej jej części. Ponadto, Pracodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Usługodawcy, za wyjątkiem roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej z winy umyślnej Usługodawcy; 

 • z przyczyn leżących po stronie serwisu Rekrutacje Prawnicze, Pracodawcy przysługuje zwrot zapłaconej ceny w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim ogłoszenie nie było dostępne na stronie serwisu, a zgodnie z Regulaminem powinno być dostępne. Ponadto, Pracodawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Usługodawcy, za wyjątkiem roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej z winy umyślnej Usługodawcy; 


9. CENA USŁUGI 

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Pracodawcy odpłatnie. Cena za publikację jest określona w cenniku, dostępnym pod adresem: https://www.rekrutacje-prawnicze.pl. Pracodawca może również otrzymać indywidualną ofertę cenową od Usługodawcy. 

2. Płatność może być dokonana za pośrednictwem systemu płatności online lub bezpośrednio na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w fakturze VAT wystawionej na rzecz Pracodawcy. 

3. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności, po dokonaniu płatności, Usługodawca wystawi na rzecz Pracodawcy fakturę VAT i przekaże ją Pracodawcy w formacie pliku PDF na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Pracodawcę. 

4. W przypadku wyrażenia przez Pracodawcę woli, aby po zapłacie ceny za ogłoszenie nie publikować ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu Rekrutacje Prawnicze przed upływem okresu na jaki zostało zamówione, Pracodawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot lub obniżenie ceny. 

5. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Kandydata nieodpłatnie. 


10. PRAWA AUTORSKIE 

1. Pracodawca oświadcza, że: ‘

 • treść ogłoszenia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich; oraz 

 • dysponuje odpowiednimi majątkowymi prawami autorskimi do znaków graficznych i słownych, nazw handlowych użytych w ogłoszeniu. 

2. Pracodawca udziela serwisowi Rekrutacje Prawnicze nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na używanie nazw handlowych, znaków graficznych i słownych podanych w ogłoszeniu w celu realizacji przez Usługodawcę Usługi. 

3. Licencja udzielana na czas określony tj. na czas wykonywania Usługi na rzecz Pracodawcy udzielającego licencji. 

4 Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji: 

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 • w zakresie obrotu egzemplarzami – wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy; 

 • w zakresie rozpowszechniania utworów w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępnienia utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 


11. REKLAMACJE

1. Pracodawca i Kandydat mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług. 

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 

3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@mustreadmedia.pl

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania. 


12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Usługodawca nie ponosi wobec Usługodawcy oraz Kandydata naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewykonania lub zaprzestania świadczenia im Usług, z zastrzeżeniem szkody powstałej z winy umyślnej Usługodawcy. 

2. Pracodawca oraz Kandydat zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz informacje udostępniane przez Pracodawcę lub Kandydata w wyniku korzystania z Usług, w tym za treść złożonych przez Pracodawców ogłoszeń ani za treść aplikacji przesłanych przez Kandydatów. 

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: 

 • utratę przez Pracodawcę lub Kandydata danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Pracodawcę lub Kandydata; 

 • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.); 

 • podania przez Pracodawcę lub Kandydata nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji; 

 • nieprzestrzeganie przez Pracodawcę lub Kandydata postanowień Regulaminu.

5. Podanie błędnych lub niepełnych danych identyfikacyjnych przez Pracodawcę lub Kandydata może skutkować brakiem realizacji lub nieprawidłową realizacją zamówionych Usług, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Usługodawca nie gwarantuje Pracodawcy, że jakikolwiek kandydat zaaplikuje na jego ogłoszenie o pracę oraz że dane przesłane przez Kandydata aplikującego na ogłoszenie są prawdziwe. 

7. Usługodawca nie gwarantuje, że Pracodawca odpowie na aplikację Kandydata. 


13. DANE OSOBOWE

1. Pracodawca jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, Kandydatów, którzy złożyli aplikację na jego ogłoszenie o pracę zamieszczone za pośrednictwem serwisu Rekrutacje Prawnicze. W związku z tym Pracodawca odpowiada za prawidłowe wykonania obowiązków administratora danych zgodnie z RODO. 

2. Na Pracodawcy jako na administratorze danych osobowych ciąży wyłączna odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków informacyjnych wobec Kandydata zgodnie z art. 12-14 RODO. 

3. Pracodawca zapewnia, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Pracodawca jako administrator danych osobowych powinien umieścić treść obowiązku informacyjnego oraz klauzule zgody pod formularzem aplikacyjnym na jego ogłoszenie w serwisie Rekrutacje Prawnicze


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu. 

2. Zmieniony regulamin zostanie zamieszczony na stronie serwisu Rekrutacje Prawnicze. Nowa wersja Regulaminu będzie miała zastosowanie do Usług, które zostały zamówione lub rozpoczęto z ich korzystanie po ogłoszeniu zmiany Regulaminu. 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia Usług, jeżeli świadczenie Usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od serwisu. 

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu serwisu w wymiarze 24 godzin w ciągu miesiąca. 

5. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz świadczenia Usług przez Usługodawcę jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Wydawca:
MustReadMedia
Must Read Media
ul. Jugosłowiańska 15b/40
03-984 Warszawa
Social media:

Zobacz także: